Avís legal

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYÍA

El present es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, la navegació i l’ús d’aquest Lloc web de Metrovacesa, S.A. (d’ara endavant METROVACESA).

METROVACESA és una entitat el domicili social de la qual es troba situat al Parc Via Nord, C/ Quintanavides, 13 28050 Madrid i el C.I.F. és A87471264. Aquesta entitat es troba inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al Foli 205 del Tom 34.472 Secció 8 de Societats, Full M-620015, Inscripció 690.

Per comunicar-vos amb METROVACESA de manera directa i efectiva, podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic cau@metrovacesa.es o posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a privacidad@metrovacesa.com.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Introducció i dades de la c2.1. La Web o Lloc Web ha estat disposada per METROVACESA per permetre a les persones interessades, i que ho desitgin, a accedir i realitzar en línia a través d’Internet, de manera segura, cerques o sol·licituds d’informació sobre immobles oferts per METROVACESA.

2.2. L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari del present Avís Legal i les Condicions d’Ús que inclou.

En aquest sentit, s’entendrà per Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.

2.3. Aquest Avís Legal té per objecte regular l’accés, navegació i ús del Lloc Web, però independentment d’aquestes, METROVACESA podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització, reserva i/o contractació de productes o serveis específics oferts als Usuaris través del Lloc Web.

Abans d’utilitzar, reservar i/o contractar aquests productes o serveis específics oferts per METROVACESA, l’Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per METROVACESA. La utilització, reserva i/o la contractació d’aquests productes o serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin a la versió publicada per METROVACESA en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

Abans d’utilitzar, reservar i/o contractar aquests productes o serveis específics oferts per METROVACESA, l’Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per METROVACESA. La utilització, reserva i/o la contractació d’aquests productes o serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin a la versió publicada per METROVACESA en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

3. ACCÉS

3.1. L’accés al lloc web per part dels usuaris té caràcter gratuït.

Això no obstant, en el cas que es disposin a través del Lloc Web serveis i/o continguts, oferts per METROVACESA, que es trobin subjectes a la reserva i/o contractació prèvia del servei i/o contingut i al pagament d’una quantitat de diners, caldrà ajustar-se al que es determini a les corresponents Condicions Particulars, que es posaran a disposició de l’Usuari de forma prèvia, fàcilment accessible i clara.

3.2. Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec seu. , d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

4.1. METROVACESA és titular o ha obtingut la llicència corresponent sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, serveis i productes disponibles a través d’aquest.

En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari pel Lloc Web o l’adquisició dels productes de METROVACESA oferts a través del Lloc Web, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de METROVACESA .

4.2. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i altres dades d’identificació dels drets de METROVACESA o dels seus titulars incorporats als continguts i productes, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, marques d’aigua o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que s’hi puguin contenir.

4.3. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer servir, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i productes inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de METROVACESA o, si escau, del titular dels drets a que correspongui.

5. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

5.1. Els continguts inclosos al Lloc Web es faciliten a les persones que naveguin a través del Web ia persones interessades en els continguts i productes oferts per METROVACESA. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, queden prohibits, llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita de METROVACESA.

5.2. Per tant, l’Usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o sigui legalment permès.

Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a METROVACESA perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En cas que l’Usuari enviï informació de qualsevol tipus a METROVACESA a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats amb aquesta finalitat a la pròpia pàgina, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i mantindrà indemne a METROVACESA per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES.

7.1. METROVACESA no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirits a través del Lloc Web, preparada per professionals de molt diversos sectors.

En conseqüència, METROVACESA no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc Web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que METROVACESA estableix al Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Tot i això, METROVACESA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components perjudicials als Usuaris.

7.2. METROVACESA no serà responsable, en els casos en què terceres entitats publiciten els seus serveis o productes al Lloc Web, de la veracitat de la informació aportada pel proveïdor sobre aquests serveis o productes, de la gestió i entrega de les comandes als Usuaris , de l’obtenció de les autoritzacions administratives que li puguin ser exigides al proveïdor per a la prestació dels seus serveis, de la vulneració pel proveïdor de drets de tercers i, en general, de qualsevol obligació o garantia exigible al proveïdor davant dels Usuaris.

8. ENLLAÇOS

8.1 Enllaços a altres pàgines Web

En cas que al Lloc Web l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. METROVACESA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, METROVACESA no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a què es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, ho han de comunicar immediatament a METROVACESA als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre METROVACESA i el responsable del lloc web aliè.

8.2 Enllaços en altres pàgines web amb destinació al Lloc Web

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir-se a les estipulacions següents:

L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o home del Lloc Web, excepte autorització expressa i per escrit de METROVACESA.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que METROVACESA ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que METROVACESA ha autoritzat aquest enllaç, llevat que METROVACESA ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament volgués incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de METROVACESA i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

METROVACESA no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

METROVACESA no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. METROVACESA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al lloc web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat de els seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels continguts, en general.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1. METROVACESA podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareix aquest Avís legal oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als Usuaris.

9.2. La vigència temporal daquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència lAvís legal modificat.

9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, METROVACESA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment al present Avís legal.

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present Avís legal.

10.2. En cas que hi hagi discrepància entre el que estableix aquest Avís legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

10.3. En cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís legal fos(n) considerada(es) nul·la(s) o inaplicable(s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions del present Avís legal.

10.4. El no exercici o execució per part de METROVACESA de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constituirà una renúncia, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

11. JURISDICCIÓ.

Les relacions establertes entre METROVACESA i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur, METROVACESA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Desplaça cap amunt